Eindejaarstips 2016

2016-11-07 / Nieuws

Tips voor de BV/IB ondernemer

1 Maak nu nog gebruik van de innovatiebox

Innoverende ondernemers dienen dit jaar nog na te gaan of ze voldoen aan de nu nog soepele regels voor de innovatiebox. Alle winsten die namelijk voortkomen vanuit die innovatie worden belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%. De regels voor de innovatiebox worden in 2017 strenger. Er komt een onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’belastingplichtigen. Voor kleinere ondernemingen blijft een S&O-verklaring voldoende. Grote ondernemingen (meer dan 50 miljoen omzet per jaar en meer dan 7,5 miljoen voordeel uit innovatie) moeten naast de S&O verklaring beschikken over een van de onderstaande zaken:

• een octrooi;

• een kwekersrecht;

• programmatuur;

• een vergunning om geneesmiddelen op te markt te brengen;

• een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;

• een aanvullend beschermingscertificaat.


2 Maak gebruik van de verruimde fiscale eenheid

Bekijk binnen uw structuur of er een mogelijkheid bestaat om een fiscale eenheid te vormen conform de nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen, gebaseerd op Europese rechtspraak, maken het mogelijk een fiscale eenheid te vormen tussen een Nederlandse grootmoedervennootschap en een Nederlandse kleindochtervennootschap met een buitenlandse, maar wel binnen de EU of EER gevestigde, tussenhoudster. Ook is het mogelijk om een fiscale eenheid te vormen tussen twee Nederlandse zustervennootschappen met een gezamenlijk buitenlandse, maar wel binnen de EU of EER gevestigde, moedervennootschap.


3 Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden

Indien u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt:

• Voor winsten tot € 200.000 geldt het mkb-tarief van 20%;

• Voor winsten boven € 200.000 geldt een tarief van 25%.

Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%.


4 Winst uitstellen door voorziening

Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

Tip

U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.


5 Verlaag uw winst met het ondernemingsverlies

Ga na of u nog ondernemingsverliezen uit het verleden heeft die u kunt verrekenen met uw behaalde winsten. U kunt namelijk uw verlies in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carryback) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Tip

Heeft u geen winst behaald en loopt u zo het risico dat uw verlies verloren gaat? Haal dan uw winst naar voren. U kunt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen.


6 Verlaag uw winst door te investeren

Verwacht u dat uw winst hoog uit zal vallen dit jaar? Ga na of u bedrijfsmiddelen dient aan te schaffen voor uw onderneming.Doet u dit nog voor het einde van het jaar dan verlaagt u daarmee uw winst.


7 Pas de investeringsaftrek toe

Naast dat investeringen uw winst verlagen kunt u ook nog eens in aanmerking komen voor een gunstige fiscale aftrekpost, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693.

Tip

Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen.

Let op

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.


8 Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.


9 Breng zakelijke kosten in aftrek

Uw winst wordt ook verlaagd door zakelijke kosten in aftrek te brengen. Dit zijn kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming en die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Tip

Ga na of u bijvoorbeeld te maken heeft met de volgende kosten in uw onderneming. Deze kosten kunnen namelijk als

zakelijk worden bestempeld:

• adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;

• inschrijving in het handelsregister;

• huur van bedrijfsruimte;

• briefpapier en ander correspondentiemateriaal;

• inrichting van een kantoor of werkplaats;

• onderhoudskosten;

• verzekeringen.


10 Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening

Heeft u dit jaar te maken met een verliesgevende BV en heeft u geld nodig? Vraag de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2015. U ontvangt een teruggaaf.


11 Wees voorzichtig met een voorlopige teruggaaf

Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op, u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors.


12 Denk aan de herinvesteringsreserve

Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht? U hoeft de opbrengst niet als winst op te geven als u het reserveert om weer een bedrijfsmiddel te kopen. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u dan niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst.


13 Bewaar uw administratie

Gooi niet al te snel uw administratie weg. U moet namelijk rekening houden met de wettelijke bewaartermijn van ten minste zeven jaar van uw administratieve gegevens. Met betrekking tot onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren. Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen enzovoort) mogen niet worden weggegooid.


14 Regel uitstel voor uw belastingschulden

Kunt u uw belastingschulden tijdelijk niet op tijd voldoen? Vraag dan telefonisch uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent alleen kort telefonisch uitstel als:

• uw totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt,

• u nog geen dwangbevel heeft gekregen voor de openstaande belastingschuld,

• in de openstaande belastingschuld geen onbetaalde vergrijpboete is begrepen.

Let op

Een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft in verband met een bezwaarschrift telt niet mee voor de grens van € 20.000.

Tip

Denkt u dat u uw openstaande belastingschulden niet binnen maximaal vier maanden kunt betalen? Vraag dan meteen schriftelijk uitstel van betaling aan voor een langere periode. De Belastingdienst verleent namelijk geen uitstel van betaling voor aanslagen waarvoor al eerder kort telefonisch uitstel van betaling is verleend.


Tips alleen voor IB ondernemers

15 Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten

U kunt als ondernemer in aanmerking komen voor fiscale ondernemersfaciliteiten. In 2016 kunt u als ondernemer nog een beroep doen op de volgende faciliteiten:

• de mogelijkheid om 9,8% van de winst uit onderneming te doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De FOR-dotatie bedraagt in beginsel maximaal € 8.774;

• de zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280, mits de winst daarvoor toereikend is. Dit bedrag is voor starters verhoogd met € 2.123. Voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd geldt juist een 50% lagere vrijstelling;

• de aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) van in beginsel € 12.484. Dit bedrag wordt voor starters nog verhoogd met € 6.245;

• de meewerkaftrek. Deze is afhankelijk van de winst, en;

• de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid van minstens € 4.000. Hiervoor geldt een verlaagd urencriterium.

Let op

De bovengenoemde faciliteiten zijn alleen van toepassing als de ondernemer aan het urencriterium voldoet. Voor de meeste faciliteiten gelden daarnaast aanvullende voorwaarden.


16 Uw urenadministratie in orde?

Indien u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersfaciliteiten, moet u elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Heeft u naast uw onderneming een baan? Dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.


17 Bent u resultaatgenieter of ondernemer?

U komt als ondernemer in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling ongeacht of u voldoet aan het urencriterium. De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst en bedraagt 14%.

Let op

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u. Indien u voor de inkomstenbelasting niet wordt gezien als ondernemer maar u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. U kwalificeert dan als resultaatgenieter. Voor de resultaatgenieter kan een vergelijkbare faciliteit gelden in de vorm van de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Deze faciliteit geldt ook voor de aanmerkelijkbelanghouder die vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan zijn BV. De faciliteit houdt in dat 12% van het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit werkzaamheden is vrijgesteld van inkomstenbelasting.


BTW tips

18 Straks eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte. De enige mogelijkheid om deze btw terug te vragen is door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u moet aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen. Bijvoorbeeld door een brief van de afnemer of een curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen. Daarnaast zit er ook een deadline aan vast. Het verzoek moet binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend. De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U dient enkel de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering te brengen in de btw aangifte.

Let op

De termijn van één maand blijft bestaan. De verwerking in de aangifte dient dus uiterlijk één maand na één jaar na opeisbaarheid van de vergoeding plaats te vinden.


19 Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien u niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat u zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.


20 Kies het gunstigste btw-aangiftetijdvak

U mag zelf bepalen of u uw btw-aangifte per kwartaal of per maand doet. Probeer hier een juiste keuze in te maken zodat u een liquiditeitsvoordeel weet te behalen. Kijk bijvoorbeeld of u vaak btw moet afdragen, dan zou een kwartaalaangifte raadzaam zijn. Ingeval u juist te maken hebt met een structurele teruggave van btw, kunt u ervoor kiezen om maandelijks de btw- aangifte in te dienen.

Let op

Ook jaarlijks btw-aangifte doen is mogelijk. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U moet dan wel voldoen aan alle volgende voorwaarden:

• U betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;

• U hebt geen vergunning artikel 23 Wet OB;

• U hebt per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten: intracommunautaire leveringen, intracommunautaire diensten, intracommunautaire verwervingen, afgenomen intracommunautaire diensten.


21 Voorkom contante betalingen brandstof zakelijke auto

U kunt de btw over het onderhoud en gebruik van uw zakelijke auto in aftrek brengen, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit betekent dat u ook de btw op de brandstof die u betaalt voor uw zakelijke auto als voorbelasting in aftrek kan brengen. U dient wel aan te tonen dat u de brandstof zelf betaald heeft. Bij contante betalingen is het niet altijd duidelijk wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom altijd voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.


22 Bij privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden

Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt.

Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Tip

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.


23 Lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Heeft u dit jaar in een kwartaal voor meer dan € 50.000 aan goederen geleverd aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties), dan had u maandelijks een opgaaf ICP moeten indienen. Ga na of dit juist heeft plaatsgevonden.


24 Corrigeer uw btw-aangiften

Heeft u de btw in uw aangiften onjuist verwerkt? Dan kunt u bij een btw-correctie van minder dan € 1.000 (te betalen of te ontvangen), gebruik maken van de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Grotere correcties moet u melden in een suppletieformulier Omzetbelasting.


25 Denk aan de factuureisen

Er gelden extra factuureisen indien u handel drijft binnen de EU. Dit geldt ingeval u goederen exporteert naar EU-landen en het gaat om een intracommunautaire levering. Ga na of uw facturen aan deze extra eisen voldoen:

• Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u én uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer dit nummer ook;

• U factureert met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering is. Vermeld op de factuur in elke gewenste taal: ‘tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB ‘68’ of ‘artikel

138, lid 1, Richtlijn 2006/112’.


Tips voor de DGA

26 Wat moet u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer?

Indien u als dga nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u er in elk geval voor zorgen dat deze opbouw vóór 2017 is gestopt en de juiste acties daartoe zijn genomen. U kunt niet wachten tot 2017. Indien u wacht riskeert u dat de pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen. U kunt geconfronteerd worden met een heffing van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Tip

Leg als dga samen met uw BV vast dat de pensioenopbouw stopt vóór 1 januari 2017. Wat staat u na 1 januari 2017 te wachten? U moet kiezen wat er met het opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Daarvoor krijgt u drie opties. U kunt kiezen voor afkoop. U krijgt drie jaar de tijd om uw pensioen in eigen beheer af te kopen en over te maken naar privé. U kunt kiezen voor een oudedagsverplichting, een nieuwe vorm van pensioen in eigen beheer. Als laatste optie kunt u kiezen om uw toekomstige opbouw te staken en uw reeds opgebouwde pensioen te laten staan.

Let op

Ga goed na welke optie de juiste voor u is. Elke optie heeft ook nog eens eigen voorwaarden waaraan u dient te voldoen.


27 Hoe hoog is uw gebruikelijk loon?

Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als dga. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

• het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);

• € 44.000.

Ligt u loon lager dan deze bedragen? Dan moet u dit wel aannemelijk kunnen maken.


28 Minimumloon voor startende innovatieve dga

U mag als dga vanaf 1 januari 2017 afwijken van het gebruikelijk loon indien u kwalificeert als startende innovatieve ondernemer. Tijdens de eerste drie jaar na de start mag u uw loon verlagen tot het minimumloon.


29 Bonus of dividenduitkering?

Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een bonus. Let wel op dat dit als loon wordt belast tegen een hoog tarief. U kunt ook kiezen voor een dividenduitkering. Deze valt in een lager aanmerkelijk belangtarief van 25%. Ga na of u de extra beloning in de vorm van loon of in de vorm van een dividenduitkering wilt ontvangen.


30 Houd rekening met de uitkeringstoets

Indien uw BV een dividenduitkering doet, dan moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Het bestuur moet dan toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Bij de toets gaat het om een beoordeling van de betalingsperiode van ongeveer twaalf maanden ná het moment van uitkering. Als het bestuur ten tijde van de uitkering weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na een uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is het bestuur aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering ontstaat.


31 Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte

Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2016 en daarin ook de renteaftrek te claimen.


32 Denk aan uw sociale verzekeringsplicht

Ga na of uw sociale verzekerzekeringsplicht voor de premies werknemersverzekeringen goed is vastgesteld. Bent u wel of niet verplicht verzekerd? U bent verplicht verzekerd indien er sprake is van een gezagsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap. Hierbij telt mee dat de bestuurder ook aandeelhouder is en niet tegen zijn wil kan worden ontslagen. U hebt geen verzekeringsplicht indien u als bestuurder:

• al dan niet tezamen met uw echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt dat u volgens de statuten van de vennootschap over uw ontslag kan besluiten;

• tezamen met uw bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met uw echtgenoot, aandelen houdt die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat u over zijn ontslag kan besluiten;

• samen met de andere bestuurders alle aandelen bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.


Tips voor werkgever-werknemer

33 Hoe gaat u uw vrije ruimte toetsen?

U hoeft als werkgever maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. U moet dan aan het einde van het kalenderjaar het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar berekenen. Op basis van het fiscale loon berekent u de vrije ruimte en toetst u of u de vrije ruimte hebt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting wordt afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Tip

Ga na of de jaarlijkse afrekening wel goed uitpakt voor u. Deze is namelijk niet verplicht. U kunt er nog steeds voor kiezen om de loonbelasting al eerder in gedeelten af te dragen.


34 Commissarissen niet meer in dienstbetrekking

Indien u momenteel een commissaris in fictieve dienstbetrekking heeft, komt hier per 1 januari 2017 een einde aan. U bent dan ook niet meer verplicht sociale premies en loonheffingen af te dragen.


35 Loonkostenvoordeel voor werknemers met minimumloon

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel. U hoeft hier niks voor te doen. Dit loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per gemiddeld verloond uur. Hierbij geldt wel een jaarmaximum.

Let op

U komt automatisch in aanmerking voor het LIV indien uw werknemer een loon verdient van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder. Daarnaast dient uw werknemerm inimaal 1248 verloonde uren per jaar bij u te werken en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tip

Voor een werknemer die jonger is dan 23 kunt u ook recht hebben op het LIV als deze werknemer minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijke minimumloon dat geldt voor een 23-jarige verdient.


36 Wacht met een auto van de zaak

Ga na of het handig is om pas in 2017 een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Vanaf 2017 gaat namelijk het aantal bijtellingscategorieën omlaag en zal voor alle auto’s van de zaak de bijtelling van 22% gelden in plaats van 25%, behalve voor elektrische auto’s. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017.

Het rijden in een plug-in hybride auto wordt niet meer fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen voor deze auto’s worden afgebouwd. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-ins de algemene bijtelling van 22%.


Tips voor alle belastingplichtigen

37 Verlaag uw box 3-vermogen

Op 1 januari 2017 zal de grondslag voor uw box 3 vermogen bepaald worden. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. Ook kunt een schenking doen of een dure aankoop.


38 Beleggen via flits-VBI niet meer aantrekkelijk

Het wordt straks minder aantrekkelijk om de belastingheffing te verlagen door uw vermogen onder te brengen in een VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling). Het box 3-vermogen dat ondergebracht wordt in een VBI waarin u een aanmerkelijk belang heeft, wordt straks niet alleen belast in box 2, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen achttien maanden weer terugkomt naar box 3.


39 Wacht met schenken voor een eigen woning

Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dat gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 tot € 100.000. Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.


40 Laatste kans aftrek kinderalimentatieverplichting

Indien u kinderalimentatie moet betalen dan kunt u voor de laatste keer de waarde opvoeren als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting 2016. Deze regeling vervalt per 1 januari 2017.


41 Einde aan aftrek scholingskosten

U kunt in 2017 nog voor de laatste keer scholingskosten in aftrek brengen. Deze aftrekpost verdwijnt namelijk in 2018. U kunt daarna onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor scholingsvouchers. Deze zijn niet fiscaal geregeld.

Tip

U kunt als ondernemer de kosten voor scholing wel blijven aftrekken indien u kunt aantonen dat het gaat om ondernemingskosten.


42 Laatste kans aftrek onderhoud monumentenwoning

U krijgt als eigenaar van een rijksmonument nog een laatste kans in uw aangifte inkomstenbelasting 2016 om de kosten van onderhoud in aftrek te brengen. Deze regeling komt met ingang van 2017 te vervallen.

Tip

Indien u nu al verplichtingen bent aangegaan voor onderhoud maar het onderhoud vindt pas na 1 januari 2017 plaats, dan kunt u voor 2017 en 2018 mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie.

Laatste Nieuws