Publicatieplicht ANBI’s: Is uw website ANBI-proof?

2013-11-12 / Overige

De verstrekking van informatie via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor de ANBI-status. Bestaande ANBI’s en ANBI’s in oprichting zullen hierop moeten anticiperen. Is uw website ANBI-proof?

Nieuwe publicatieplicht: uitbreiding ANBI voorwaarden
Op 16 juli jl. heeft de staatssecretaris de nadere invulling van de nieuwe publicatieplicht voor ANBI’s aan de Tweede Kamer toegezonden. De huidige ANBI-voorwaarden worden uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. ANBI’s mogen de informatie op hun eigen website publiceren of gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door brancheorganisaties.

Welke gegevens moeten beschikbaar zijn?
De volgende gegevens moeten voor elke belanghebbende beschikbaar zijn: naam, RSIN, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, de samenstelling van het bestuur, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en inzage in de financiële huishouding. Bij dit laatste punt wordt onderscheid gemaakt tussen fondswervende instellingen en vermogensfondsen. Fondswervende instellingen zijn verplicht tot publicatie van een balans en de staat van baten en lasten. Zuivere vermogensfondsen kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de in het kader van de bestedingen gemaakte reserveringen en het verloop daarvan. Zij hoeven dus geen balans te publiceren.

Motie bekendmaking bestuurders
Naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt is in de regeling opgenomen dat de ANBI’s die de namen van hun bestuurders openbaar moeten maken in het handelsregister, die namen ook moeten publiceren in het ANBI-register. Voor een zeer beperkt aantal vermogensfondsen geldt een uitzonderingsbepaling, in geval het publiceren van de namen van de bestuurders een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden.

Bron: flexbv.wordpress.com

Laatste Nieuws