Verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid

2016-10-12 / Juridisch

Als bedoeld in artikel 403 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek. In Nederland zijn er dit jaar al 12 gerechtelijke uitspraken geweest die te maken hebben met een afgegeven 403-verklaring tussen rechtspersonen. Dus nog steeds een erg actuele verklaring. De 403-verklaringen zijn echter in veel gevallen niet (meer) nodig, leiden voor kleine rechtspersonen tot extra administratieve consolidatieverplichtingen en geven crediteuren, belastingdienst, curatoren en werknemers extra mogelijkheden om beslag te leggen op het vermogen in een holding. Hoog tijd om de toegevoegde waarde van de afgegeven 403-verklaring opnieuw te (laten) beoordelen.


Wat is een 403-verklaring

Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te publiceren indien aan de voorwaarden van artikel 403 is voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de moedervennootschap schriftelijk verklaart zicht hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar dochter. De moedermaatschappij is dan verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te maken en te publiceren.

Welke schulden en vanaf ingangsdatum de aansprakelijk geldt kan in de 403-verklaring nader worden omschreven. De 403-verklaring moet worden gedeponeerd bij het Handelsregister.


Toegevoegde waarde van de 403-verklaring

Een voordeel van de 403-verklaring is dat de dochtermaatschappij geen eigen jaarrekening hoeft te publiceren. De moedermaatschappij deponeert dan een geconsolideerde jaarrekening waarin de cijfers van de dochter zijn opgenomen. Hierdoor wordt het inzicht in de cijfers van de dochter door concurrenten belemmerd. Of het niet deponeren van de cijfers door de dochtermaatschappij minder administratieve lasten tot gevolg heeft is nog maar de vraag. De dochtermaatschappij moet immers wel een jaarrekening opmaken en in geval van een kleine rechtspersoon kan de moedermaatschappij gebruik maken van een vrijstelling tot consolideren en het publiceren daarvan.

Het grote nadeel is dat alle schuldeisers de moedermaatschappij aansprakelijk kunnen stellen voor alle schulden uit rechtshandelingen, (fiscale) claims, faillissement, etc. van de dochter.


Intrekking 403-verklaring

Voor het intrekken van de 403-verklaring zijn er 4 mogelijkheden.

  1. Het intrekken van een gedeponeerde 403-verklaring kan door het verbreken van het groepsverband, bijvoorbeeld door verkoop van dochter aan een derde partij. Voor het verzoek tot intrekking gelden wel aanvullende publicatie eisen.
  2. Het deponeren van een intrekkingsverklaring ingevolge artikel 403 lid 1 door de moeder bij het Handelsregister. Het Handelsregister zorgt dat er een mededeling wordt gedaan. De aansprakelijkheid voor schulden uit rechtshandelingen die zijn aangegaan voor publicatiedatum blijft de moeder aansprakelijk. Deze overblijvende aansprakelijkheid kan op grond van artikel 403 lid 3 worden beëindigd bij het verbreken van de groepsband. Voor dit verzoek gelden aanvullende publicatie eisen.
  3. Het deponeren van de volledige jaarrekening door de dochter. Echter, als een crediteur zich kan beroepen op het feit dat de extra zekerheid een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de rechtshandeling met de dochter zal de aansprakelijk blijven bestaan voor die rechtshandeling.
  4. Het ontbinden van de dochter.


Advies

Laat u adviseren wat in uw geval de beste wijze is om de 403-verklaring te beëindigen.

Laatste Nieuws